Johtajien tabut

Minkälaisia tabuja johtamiseen ja johtajuuteen liittyy? Tätä selvittävät Helena Åhman ja Kari Neilimo uudessa kirjassaan Johtajien tabut.

tabu

Tabut, eli asiat, joista ei  haluta puhua, ja johtajuus sekä valta ovat mielenkiintoinen teema. Kaikkihan tunnemme esimerkiksi H.C. Andersenin sadun “Keisarin uudet vaatteet”, joka voidaan ymmärtää myös tabujen näkökulmasta. Keisarin arvosteleminen on tabu, eikä kukaan tohdi paljastaa keisarin kulkevan ilman vaatteita, kunnes lapsi, joka ei ole keisarin vallan vaikutuspiirissä, voi todeta alastomuuden.

Kirjaa varten on haastateltu 20:ä johtajaa, jotka työskentelevät erityyppisissä organisaatioissa ja eri työmarkkinasektoreilla. Tabuja käsitellään kirjassa kuudella ulottuvuudella, jotka liittyvät johtajan inhimillisyyteen, hankaliin ihmistilanteisiin, julkisuuteen, liiketoiminnan johtamiseen, valtaan ja johtamisen arvoihin.

Johtaja on oman valtansa ja roolinsa vanki. Esimerkiksi henkilöstön kanssa johtajat eivät voi olla oma itsensä, vaan heidän tulee toimia roolinsa mukaisesti.

Johtaja ei voi ilmaista tunteitaan, kuten pelkoa, väsymystä tai turhautumista yhtä vapaasti kuin organisaationsa muut työntekijät. Johtajien jaksamisesta ei olla samalla tavalla kiinnostuneita kuin muiden työntekijöiden jaksamisesta. Johtajalta odotetaan suurempaa venymistä kuin muilta työntekijöiltä. Väsymyksestä kertominen on johtajalle heikkouden merkki, joka saattaa johtaa aseman menettämiseen.

Historiasta löytyy monia esimerkkejä siitä, kuinka johtajan terveydentila on alentunut, mutta esimerkiksi valtionpäämiehen lähipiiri ylläpitää kulissia toimintakykyisestä johtajasta.

Johtajien työ on täynnä konflikteja ja ristiriitatilanteita. Oman tunnetilan havainnointi ja omien tunteiden ohjaaminen on johtajille keskeistä. Se, miten johtaja tunnistaa ja käsittelee omia tunteitaan, heijastuu laajasti organisaatioon.

Paitsi tunnekuormaa, johtaja saa kuitenkin myös myönteisiä tunnekokemuksia johtamansa organisaation ja sen työntekijöiden menestyksestä. Yksi haastateltavista rinnastaa menestyksestä saadut tunteet jopa urheilun endorfiinikokemuksiin.

Kirjassa haastatellut johtajat kokevat leadershipin selvästi vaikeammaksi kuin managementin. Ihmissuhteisiin liittyy monia tabuja.  Palautteen antaminen on yksi yleinen esimiestyön haaste. Myös ylimmät johtajat kokevat palautteen antamisen vaikeaksi. Sanat ovat johtajan ase ja tätä asetta johtajien on käsiteltävä erityisen varovaisesti. Mitä suurempi johtaja, sen varovaisemmin sanoja tulee käyttää.

Oman johtamistavan havainnointi, sen kertominen alaisille ja organisaatiolle on osalle johtajista tabu. Johtajalle on tärkeää oman johtamistapansa tarkkailu sekä se, että ympärillä on ihmisiä, jotka antavat rehellistä palautetta johtamisesta. Sulkeutuminen pieneen lähipiiriin tai jopa yksinäisyyteen saattaa olla turmollista. Vuorovaikutus on tärkeää, koska nykyorganisaatioissa ei enää kunnioiteta kaikkitietäviä “aurinkokuninkaita”, koska organisaation asiantuntijoilla on runsaasti erityisosaamista, jota ylimmällä johtajalla ei ole.

Osa johtajista kokee, että julkisuus kohtelee heitä epäreilusti ja antaa heistä yksipuolisen tai väärän kuvan. Julkisuuden koetaan kohdistuvan yrityksen tai johtajan negatiivisiin asioihin, eikä esimerkiksi johtajien palkkioista käydä rakentavaa keskustelua.

Haastatellut johtajat kokevat itsekin, että he eivät osallistu tarpeeksi yhteiskunnalliseen keskusteluun puhuen esimerkiksi johtamiseen liittyvistä teemoista. Nykypäivänä median kanssa toimimiseen tarvittaisiin aktiivisuutta, selkiyttämisen taitoja ja tarinan kertomisen taitoja.

Myös liiketoiminnan johtamiseen liittyy tabuja. Hallituksen tai johtoryhmän jäsenten osaamisessa saattaa olla puutteita tai näiden toimielinten dynamiikka ei toimi. Haastateltavat puhuvat kirjassa varsin suorasukaisesti esimerkiksi hallituksen jäsenten osaamisesta ja strategisesta ajattelukyvystä. Näistä asioista ei voi kuitenkaan puhua organisaatiossa, eikä niihin ole helppo vaikuttaa.

Toimitusjohtajan urakehitys ja tulevaisuus on yksi tabu. Tämä on mielenkiintoista, koska työelämä yleisemmin korostaa urasuunnittelua ja urakehityksestä keskustelemista esimerkiksi kehityskeskusteluissa. Haastateltavat kertovat, että esimerkiksi luottamusta, johon toimitusjohtajana toimiminen perustuu, ei pureta auki.

Johtajien valtaan liittyy tabuja. Vallan käyttäminen on vaativaa ja raskasta, valta vetää puoleensa liehittelijöitä ja valta muuttaa ihmisiä. Valta-asema ja vallan käyttäminen saattaa olla vaarallista johtajalle itselleen tai johtajan perheelle, kun johtaja joutuu tekemään ikäviä päätöksiä, kuten tehtaiden sulkemisia tai toimeenpanemaan irtisanomisia.

Arvoihin liittyvät tabut liittyvät siihen, että yrityksen toiminnalla voi olla taustalla julkilausumattomia arvoja, mutta niistä ei puhuta. Toisaalta arvoristiriitoihin ja niiden ratkaisemiseen käytännön johtamisessa saattaa liittyä tabuja. Arvoristiriidat saattavat olla keskeinen tekijä siinä, että johtaja jättää tehtävänsä.

Mitä hyötyä tabuista puhumisella niiden purkamisella olisi?

Kirjoittajat toteavat, että johtaminen on liian tärkeä asia jätettäväksi vain johtajille. Tabujen avaaminen mahdollistaisi organisaatioiden potentiaalin paremman hyödyntämisen. Arvoista ja arvoristiriidoista puhuminen on tässä keskeistä.

Uusi aika vaatii johtajilta uudenlaista vahvuutta kuin ennen. Tarvitaan vahvuutta myöntää omat virheensä ja vahvuutta sietää erilaisuutta ja erilaisia näkemyksiä. Henkinen kestävyys johtamisessa tulee entistäkin tärkeämmäksi. Tilannetaju ja tunnetaju korostuu. Kyse on läsnäolosta ja johtajan kyvystä muodostaa tunnesiteitä johtamaansa organisaatioon ja organisaatiossa työskenteleviin ihmisiin. Uudessa johtamisessa korostuu ihmisten johtamisen ja tunnejohtamisen lisäksi tiedolla johtaminen, jota digitalisoituminen vielä korostaa.

Kuten yksi haastateltava asian kiteyttää, tulevaisuuden johtajan tulee olla vahva uudella tavalla. Nykypäivänä ja tulevaisuudessa ei tarvita lonely ridereita vaan toisenlaisia sankareita, jotka auttavat koko organisaatiota menestymään. Johtaminen on tulevaisuudessa avoimempaa ja läpinäkyvämpää. Johtajien tulee avata omaa johtamistyyliään ja tärkeinä pitämiään asioita. Tarvitaan dialogia johdettavien kanssa, koska hyvä johtaminen tarvitsee vastinparikseen hyvää itsensäjohtamista.

Kirja on parhaimmillaan käsitellessään johtamiseen liittyviä tunteita, tunteiden hallintaan, johtajien jaksamiseen ja pelkoihin liittyviä asioita. Vaikka organisaatioiden ylimmät johtajat ovat taloudellisessa mielessä paremmassa ja turvatummassa asemassa kuin organisaationsa muut työntekijät, heidän rooliinsa liittyy monia kuormittavia tekijöitä, joita “tavallisella työntekijällä” ei ole.

Kirja kenties lavenee hiukan liikaa käsittelemään yleisiä johtamiseen liittyviä teemoja sekä pohtimaan uutta johtamista. Kirjan keskeisiä johtopäätöksiä on koottu kuvioihin. Haastatteluista esitetään sitaatteja. Näitä voi selailla myös ilman “leipätekstin” lukemista.

Kirja on pienestä röynsyilystään huolimatta hyvä kirjavalinta nykypäivän johtamisen haasteista kiinnostuneille lukijoille. Valta, johtajuus ja tabut ovat niin kiehtova, syvällinen ja ikiaikainen teema, että niitä olisi voinut käsitellä syvällisemminkin. Tosin kirjoittajatkin huomauttavat kirjan aluksi, että tabuja on käsitelty kirjallisuudessa todella vähän.

Selväksi kuitenkin tulee, että monet tabuista liittyvät vanhan ja uuden johtamisen murrokseen. Tabujen murtumisesta osaltaan riippuu, miten johtaminen tulevaisuudessa muuttuu.

Helena Åhman ja Kari Neilimo: Johtajien tabut – ajatuksia ylimmän johdon työpöydän takaa. Suomen Liikekirjat Oy, 2015.

Yksi meistä vai heistä?

Joululomalla katsoin elokuvan New in Town. Kepeä elokuva sisälsi merkittäviä johtamisoppeja.

Päähenkilö Lucy, jota esittää Renée Zellweger, asuu Miamissa ja on luonut uran suuryrityksessä. Hän tulee nimitetyksi kaukana maaseudulla sijaitsevan tehtaan johtajaksi. Tehtävänä on tehostaa tehtaan toimintaa.

newintown

Suurkaupungista pienelle paikkakunnalle muuttaneen johtajan tie on aluksi ohdakkeinen. Johtajalla on näkemys- ja arvostuseroja paikallisten kanssa. Erilaisuutta alleviivaa pukeutuminen, kun johtaja puhuu elokuvan alussa (ylhäältä portailta) jakkupuvussa alhaalla työvaatteisiin pukeutuneille työntekijöille. Pakko sanoa vielä sekin, että työntekijät ovat suurelta osin miehiä, johtajan assistenttia lukuun ottamatta.

Erilaisuudesta johtuen tehtaan johtaminen on vaikeaa, työntekijät suhtautuvat uuteen johtajaansa epäluuloisesti, tuotanto kärsii, eikä tehtaan tulevaisuus näytä hyvältä.

Pikku hiljaa tilanne kuitenkin muuttuu. Tehtaanjohtaja integroituu paikalliseen elämään osallistuen tärkeisiin yhteisöllisiin rientoihin, kuten joulukulkueeseen ja korpinmetsästykseen. Paikalliset ja tehtaan väki hyväksyvät johtajan joukkoonsa.

Tehtaan tulevaisuus alkaa näyttää valoisalta, kun johtaja on saavuttanut aseman, jossa hänet hyväksytään yhteisön jäseneksi.

Tehtaan ylle on kuitenkin kasautunut tummia pilviä. Yhtiö on päättänyt lakkauttaa tehtaan kokonaan, koska tuloksia ei ole saavutettu.

Johtaja on valintatilanteen edessä. Hän voisi pakata tavaransa, matkustaa takaisin kaupunkiin ja jatkaa elämäänsä suuryrityksen johdossa. Hän valitsee kuitenkin toisin ja alkaa taistella tehtaan ja samalla koko paikallisen yhteisön ja paikkakunnan elinvoiman puolesta.

Johtajan viiteryhmä on vaihtunut. Hän ei enää edusta ”heitä”, eli kaukaista suurkaupungissa työskentelevää suuryrityksen johtoa, vaan ”meitä”, eli tehtaan ja maaseudun pikkukaupungin väkeä.

Johtajan asema vankistuu taistelussa ulkopuolista uhkaa vastaan. Työntekijät laittavat itsensä likoon, venyvät ilman erityiskorvauksia ja vastoinkäymisistä huolimatta saavuttavat lopulta tavoitteensa. Tehdas pelastuu uusien innovaatioiden avulla.

Yhtiö palkitsee johtajan teoistaan ylennyksellä. Lopulta hän kuitenkin ostaa koko tehtaan ja palaa takaisin pikkukaupunkiin. Ympyrä sulkeutuu, kun johtaja pitää puheen työntekijöille lattiatasolta.

Elokuvan punainen lanka, joskin akateemisemmassa ja tylsemmässä muodossa sisältyy Alexander Haslamin, Stephen Reicherin ja Michael Platowin Gaudeamuksen suomeksi julkaisemaan monisatasivuiseen kirjaan Uusi johtamisen psykologia (The New Psychology of Leadership, Psychology Press 2011). Sen keskeinen sisältö on, että johtaja on johtaja vasta kun hänellä on seuraajia, jotka tunnustavat hänet johtajaksi. Ja johtajaksi tunnustetaan helpommin henkilö, joka koetaan yhdeksi meistä, eikä ryhmän ulkopuoliseksi.

haslam

Kun johtaja on ryhmänsä kaltainen, hän edustaa omalla toiminnallaan koko ryhmää. Kirjassa puhutaan ”sisäryhmästä”, eli johdettavasta joukosta. ”Ulkoryhmä” tai useampia on sisäryhmän ulkopuolella. Jos johtaja haluaa vaikuttaa ryhmään, hänen on päästävä sisäryhmään, tehtävä itsestään ryhmän prototyyppi, joka edustaa ryhmän ominaisuuksia.

Sisäryhmään ei pääse omaa vaikutusvaltaa korostamalla tai tuomalla esiin ulkopuolisia vaateita (esimerkiksi pääkonttorin määräyksiä).

Johtaja voi vankistaa omaa asemaansa omaksumalla sisäryhmän tapoja ja arvostuksia ja alleviivata näin eroa ulkoryhmään tai -ryhmiin. Ratkaisevia johtajan menestyksen kannalta ovat myös taistelut ulkoryhmiä vastaan. Näissä johtaja voi osoittaa olevansa ”meidän” puolella ”heitä” vastaan. Keskeistä on ryhmän sosiaalinen identiteetti ja sen rakentaminen.

Kansainvälinen politiikka tarjoaa historiassa ja nykyiselläänkin jatkuvasti esimerkkejä siitä, miten juuri johtajat rakentavat kansakuntansa sosiaalista identiteettiä alleviivaamalla ”meidän” ja ”heidän” välistään eroa. Ja jos näitä eroja ei ole, niitä voidaan rakentaa.

Kirja oli paikoitellen raskas, mutta mielenkiintoinen. Se sisältää myös tutun, mutta mielenkiintoisen katsauksen johtamisteorioiden historiaan eli siihen, miten ”suurmiesteorioista” on siirrytty kohti nykyaikaisempia johtamisoppeja.

Koska nykypäivän johtamisopit korostavat yhteisöä, on jopa hätkähdyttävää, kuinka suurmiesteoriat elävät edelleen jokapäiväisessä uutisoinnissa politiikasta tai esimerkiksi liike-elämää koskevissa haastatteluissa, joita voi lukea talouslehtien sivuilta. Suurten johtajien odotetaan pelastavan maita tai organisaatioita viisailla teoillaan.

Mutta työelämän ja johtamisen kysymyksiä voi siis opiskella paitsi paksuja kirjoja lukemalla, myös romanttisia komedioita katsomalla.